مانده در راه

تن و روان همه بهانه ای
برای جویا شدن احوالات تو
بی رحم نباش و بفهم

خودم هنوز حال این روزام دستگیرم نشده ولی از یه چیز مطمئنم ...